Fejlesztő nevelés-oktatás

Intézményünk az Országos és Megyei Szakértői Bizottságok által meghatározott diagnózis alapján részesíti ellátásban a gyermekeket.

Tevékenységünk célja:

A gyerekek szükségletei és a helyi igények határozzák meg. Fontos számunkra az egyéni képességek, fejlettség mellett elérhető legnagyobb önállóság feltételeinek megteremtése, melynek alapja a szociális, a kommunikációs és más kognitív készségek specifikus módszerekkel való kompenzálása, a fejlődésben elmaradt készségek habilitációs fejlesztése, a mindennapi gyakorlati készségek speciális módszerekkel való tanítása.

Kiemelt célunk, hogy a gyermekek képessé váljanak a család életébe való beilleszkedésre, elfogadják az általános emberi értékeket, felkészüljenek a felnőtt életre, megfeleljenek a társadalmi elvárásoknak, elősegítve ezzel a társadalmi integrációjukat.

Nevelési céljaink elérésének érdekében alkalmazott módszerek, terápiák minden esetben igazodnak a gyerekek életkori sajátosságaihoz, értelmi fejlettségéhez, nyelvi szintjéhez, egyéni képességeihez és az adott szituációhoz

 

Tevékenységünk feladata:

Az Oktatási Minisztérium által meghatározott Irányelvek útmutatásának megfelelően elkészített egyéni fejlesztési tervek alapján a sérült funkciók, fejlesztése, a gyermekek társadalmi beilleszkedésének segítése. A feladatok végzéséhez családias, nyugodt légkört teremtünk, melyben gyermekek és felnőttek egyaránt jól érzik magukat, amely a kölcsönös bizalmon, az egyéni sajátosságok figyelembevételén, a következetes, egymásra építő gyógypedagógiai munkán alapszik. Mindezek jól segítik a képességek kibontakozását, a hatékony fejlesztő munkát.

 

Pedagógiai tevékenységünk kiemelt feladatai:

 • Fejlesztő ápolás-gondozás, mindennapos tevékenységre nevelés.
 • Az önismeret fejlesztése, az önállóság kialakítása, fejlesztése.
 • Az „együttélés” megtanulása. A gyermek alkalmazkodását segítő viselkedésformák tanítása a családi, iskolai és iskolán kívüli környezetben.
 • Az elsajátított ismeretek, készségek bővítése, szinten tartása.
 • A tanuló egyéni szükségleteinek és képességszintjének megfelelő szociális viselkedés, illetve az ezt megalapozó elemi készségek tanítása, fejlesztése.

 

 • Speciális módszerek, terápiák alkalmazásával az egyre pontosabb észlelés, a verbális és nonverbális kommunikáció kialakítása, a gondolkodás, és az emlékezet fejlesztése.
 • A mozgásra alapozva készségek kialakítása, képességek fejlesztése differenciált, szükségletekhez igazodó segítségnyújtással.
 • A különböző szociális, kulturális környezetből fakadó hátrányok csökkentése, kompenzálása. Az alapszükségletek kielégítése, jó testi és lelki közérzet megteremtése.
 • A fejleszthetőség, és az önálló tevékenykedés feltételeként a biztonságérzet kialakítása.

A fejlesztés területei:

 • Kommunikáció és interakció fejlesztése (bazális, individuális, orientációs, totális, augmentatív, és alternatív kommunikáció)
 • Önkiszolgálás, gondozás, öltözés, étkezés, szobatisztaságra szoktatás, toalett- tréning
 • Játéktevékenység fejlesztése, személyiségfejlesztés
 • Bazális stimuláció: bőrérzékelés, ízlelés, szaglás, hallási figyelem
 • Mozgás, egyensúlyérzék fejlesztése, tájékozódás
 • Finommozgás, manipuláció
 • A gyermekek bevonása a mindennapi gyakorlati tevékenységekbe

Tanulóinkat egyéni, kiscsoportos és csoportos formában foglalkoztatjuk.