Értelmileg akadályozottak

Az iskolába kerülő értelmileg akadályozott gyermekek fokozott megsegítést, egyéni támogatást, kísérést igényelnek, ehhez a szakmai, személyi tárgyi feltételeket biztosítanunk kell. Minden osztályban a gyógypedagógus munkáját gyógypedagógiai asszisztens segíti, az egyéni foglalkoztatás megszervezését logopédus, konduktor, és sérülés specifikus végzettségű gyógypedagógus segíti.

A sikeres tanítás-tanulás feltételei:

 • a jól átlátható, tagolt és ösztönző tanulási környezet
 • cselekvésbe ágyazott ismeretszerzés, a szemléletes képi rávezetés
 • a kis lépésekben történő haladás
 • a gyakori ismétlés
 • egyéni képességstruktúrához igazodó differenciálás
 • pedagógiai többletszolgáltatások biztosítása (egyéni fejlesztési programok)

A tanulmányait megkezdő gyermekek eltérő képességekkel rendelkeznek, ezért minden tanulóról egyéni fejlesztési terv készül. Az egyéni fejlesztési tervben a gyermek személyiségéről, képességeiről szerzett adatok birtokában komplex cselekvési program fogalmazódik meg, aminek a megvalósítása a délelőtti és délutáni órákon, és egyéni foglalkozásokon történik. A fejlesztő tevékenységbe a csoportvezetőkön kívül fejlesztő kollégák is bekapcsolódnak, akik egyénileg foglalkoznak a gyermekekkel.

Az alsó szakasz első három évének kiemelt feladata a kulturtechnikák tanításához szükséges képességek kialakítása, fejlesztése:

 • Az alapozást a nagymozgások, mozgáskoordináció, finommotorika, lateralitás, fejlesztésével kezdjük.
  A mozgásfejlesztést az TSMT terápia eszközeivel végzi a kolléga.
 • Az olvasás-írás elsajátításának egyik alapvető feltétele a beszédállapot javítása. A logopédiai munka a következő részterületeket érinti: beszédindítás, beszédhibák javítása, szókincsbővítés, kommunikációfejlesztés, nonverbális
  kommunikáció fejlesztése, kialakítása. Az egyéni foglalkozásokon tanultakat a csoportos keretek között gyakoroltatjuk be.
 • Figyelem, emlékezet fejlesztése mellett fontos a csoportnormákhoz való alkalmazkodás kialakítása, szabálytudat, feladattartás képességének fejlesztése.

A felső szakaszban a habilitációs órákon előtérbe kerül azoknak a gyermekeknek a megsegítése, akik egyes területeken gyorsabb ütemű haladásra képesek. Ők teret kapnak képességeik szélesebb kibontakoztatására, célunk, hogy minden gyermeket eljuttassunk képességei maximumáig. Tanulóink esetében hangsúlyos szerepet kap az önkiszolgálási képességek kialakítása, fejlesztése, és munka tevékenységek bevezetése már az alsó szakaszban, hiszen a gyermekek életútja szempontjából ezek a képességek elsődlegesek. Tanulóink képességelőnyei, amelyekre a sikeres szocializáció érdekében támaszkodni tudunk:

 • felnőtt irányításával együttműködő (kapcsolatteremtési igényük kifejezett)
 • könnyen motiválható
 • jó monotóniatűrő képesség
 • cselekvés-, tevékenységorientált